PERANAN UMMAH JAGA ALAM SEKITAR


MASALAH alam sekitar seperti pencemaran, penebangan hutan, pengurangan sumber bumi dan sebagainya telah lama mengakibatkan hilangnya keseimbangan kepada alam.  Permasalahan ini sering menjadi perbincangan hangat pada setiap lapisan masyarakat dunia. Sesungguhnya krisis ini telah menjadi begitu parah sehingga setiap kerajaan di dunia berusaha mengambil tindakan bagi menanganinya.

Dalam hal ini apakah pandangan Islam terhadap permasalahan alam sekitar?

Adakah Islam mempunyai penyelesaian terhadap kemelut yang berterusan ini atau mempunyai satu garis panduan yang boleh diikuti dalam hubungan manusia dengan alam sekitar.

Kebelakangan ini terdapat salah faham di kalangan umat Islam yang tidak mendalami ilmu dan peradaban Islam dengan beranggapan bahawa permasalahan serta isu-isu berkaitan alam sekitar adalah perkara yang tiada hubung kait dengan ajaran Islam. Mereka beranggapan pemuliharaan alam sekitar dan hal-hal yang berkaitan dengannya tidak termasuk dalam ruang lingkup Islam. Hakikat sebenarnya ialah segala hal yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dan pelestariannya sangat berkait rapat dengan ilmu-ilmu Islam yang dasar.

Ilmu-ilmu Islam dasar tersebut ialah, kefahaman dan pendidikan alam sekitar serta kaitannya dengan ilmu Usuluddin, etika, fikh, usul fikh ( maqasid syariah) dan ilmu al-Quran dan sunah. Ilmu usuluddin (ilmu tauhid) mempunyai hubungan yang erat dengan hal-hal yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar serta semua elemen yang berada dalamnya, sama ada makhluk yang hidup atau mati, berakal atau sebaliknya. Semua elemen ini merupakan petunjuk yang nyata akan wujudnya Allah Maha Pencipta.

Manusia pula memiliki peranan yang amat penting dalam memelihara dan memulihkan alam sekitar. Peranan manusia adalah semulia-mulia tanggungjawab yang dipikul ke atas setiap orang Islam dan tanggungjawab ini boleh dibahagikan kepada tiga tujuan yang utama.

Tujuan pertama, mengabdikan diri kepada Allah, sebagai wakil (khalifah) di muka bumi dan membangunkan peradaban. Ibadah ini meliputi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dalam konteks ini, bentuk ibadah itu mencakupi segala aspek kehidupan.

Tujuan kedua, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, agar ia dapat disempurnakan dengan baik.

Tujuan ketiga, untuk membangunkan peradaban di muka bumi, ia telah dinyatakan oleh Allah s.w.t di dalam al-Quran bermaksud:

Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya.”

(Hud:61).

Pengertian yang dapat difahami sebagai pemakmurnya di sini ialah manusia sebagai makhluk yang membangunkan bumi menerusi usaha-usaha seperti aktiviti pertanian, perindustrian, memperbaiki taraf hidup serta menghindarkan diri dan bumi daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya.

Ilmu etika atau akhlak (tasawuf) adalah satu bidang ilmu yang sangat berkait rapat dengan alam sekitar. Sememangnya kod etika pemeliharaan dalam bahasan etika atau akhlak dianggap sebagai salah satu rukun tasawuf. Sebagaimana definisi oleh golongan tasawuf bahawa ‘kejujuran berserta kebenaran, dan etika (akhlak) berserta ciptaan,’ sudah pasti alam sekitar adalah sebahagian daripada ciptaan yang dinyatakan tersebut.

Allah s.w.t juga telah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud:

”Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebaikan.”

(Surah An Nahl:128)

Berdasarkan kepada ayat di atas maka agama adalah perintah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Bertakwa dan melakukan kebaikan adalah landasan utama untuk seseorang itu terus berada pada jalan atau agama Allah.

Sehubungan itu, tuntutan ini harus dilaksanakan pada setiap waktu dan keadaan serta kepada setiap makhluk yang ada di alam ini. Dengan itu melakukan kebaikan terhadap alam sekitar yang menjadi elemen utama alam ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk menjadi hamba yang bertakwa dan diredhai Allah.

Lanjutan itu juga terdapat pelbagai perintah Allah supaya manusia memberi perhatian dan berbuat baik kepada alam sekitar berserta dengan seluruh unsur yang dikandungnya. Iaitu berbuat baik kepada sesama manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, air, udara dan tanah.

Berbeza dengan Barat yang menganggap bahawa antara punca menyebabkan berlakunya kemerosotan dan kerosakan alam sekitar ialah bertambahnya jumlah penduduk dunia dan permintaan terhadap sumber alam semakin meningkat, maka al-Quran menyatakan bahawa nikmat Allah itu tidak dapat dihitung, sumber-sumber alam itu adalah sangat banyak dan subur.

Hanya manusia yang terpedaya dengan sikap zalim dan kufurnya kepada nikmat Allah. Kezaliman dan kekufuran terhadap nikmat Allah menyebabkan ketidakseimbangan pada alam, dan seterusnya memberikan akibat kepada kehidupan manusia.

Sekiranya kita membuka kitab fikh, antara perbahasan pertama yang dinyatakan ialah yang berkaitan dengan Thaharah (perbahasan mengenai tatacara bersuci), yang terdapat padanya pembahagian najis, cara-cara mensucikannya serta pembahagian mengenai jenis-jenis air. Semua ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan alam di sekitarnya.

Islam mendidik umatnya supaya memahami bahawa pemuliharaan alam sekitar tidak hanya dibahas dalam ilmu fikh sahaja, tetapi juga dalam usul fikh, terutamanya dalam tujuan-tujuan syariat (maqasid syariah). Tujuan ditegakkan syariat itu sendiri adalah untuk menjaga agama, diri (nyawa), keturunan, akal dan harta benda. Syariat-syariat itulah yang kemudiannya dinamakan dengan ‘al dharurah al khamsa’ membawa erti lima kemaslahatan dasar yang menjadi asas tegaknya kehidupan manusia.

Lima perkara tersebut kemudiannya dijadikan rujukan terhadap keperluan-keperluan asas, di mana manusia tidak mampu hidup dengan sempurna tanpa lima perkara ini. Apabila kita melihat dengan lebih mendalam kita akan dapati bahawa hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian alam sekitar terkandung dalam kelima-lima maslahat asas di atas.

Sebagai orang Islam, kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk memelihara atau membaik pulih alam sekitar adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama. Ini adalah kerana segala kemungkaran dan dosa mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu intipati hidup beragama kerana secara tidak langsung menodai kewujudan manusia di muka bumi ini.

Perbuatan merosakkan alam sekitar adalah sama seperti menafikan sikap adil dan ihsan, sedangkan kedua-dua sikap ini merupakan perintah Allah yang perlu dilaksanakan.

Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar juga menodai fungsi kekhalifahan yang telah dibebankan kepada manusia. Ini kerana bumi bukan milik manusia untuk dia berbuat sesuka hati tetapi bumi ini adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia yang kemudiannya dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya.

Oleh hal yang demikian manusia perlu ingat bahawa ia dilantik sebagai khalifah Allah di atas muka bumi yang juga milik Allah. Maka tidak sepatutnya manusia bertindak seperti raja yang seolah-olah tidak akan diminta pertanggungjawabkan di atas segala yang telah dikerjakannya.

Perbincangan mengenai ilmu syariat, bermula dengan ilmu usuluddin, ilmu etika (akhlak) dan usul fikh, semuanya bersumberkan kepada al-Quran yang merupakan rujukan paling utama. Ini adalah kerana segala hukum, kaedah-kaedah yang dikeluarkan, serta kesimpulan yang dibuat tidak akan diterima sekiranya tidak disandarkan kepada al-Quran dan sunah. Sesungguhnya al-Quran juga memberikan perhatian yang sangat besar kepada alam sekitar sama ada secara langsung ataupun tidak.

Oleh: Lokman Mohd Hashim, mutiaraislam.wordpress.com
Sumber: Institut Kefahaman Islam Malaysia

Advertisements

~ oleh Lokman Hashim, Editor - MutiaraIslam Online di April 18, 2009.

 
%d bloggers like this: