Pengenalan: Doa Senjata Orang-Orang Mukmin

Pengertian Doa Dan Intisari

Doa merupakan ibadah rohaniah yang paling besar ertinya dalam Islam, di inana setiap insan akan merasakan betapa tingginya penghargaan dan pergantungan dengan kebesaran dan keagongan Allah S.W.T., setelah dilakukan usaha dan ikhtiar kemudian melakukan permohonan dengan penuh khusyu’ dan tawaduk, disertai dengan hati dan jiwa yang tenang dan mengharapkan sesuatu dan Allah Yang Maha Agong. Kerana Dialah tempat icita memohon ampun dan kemaafan. Firman Allah:

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

“Engkau sahaja (Ya Allah) kami sernbah. Dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan”. (al-Fatihah ayat 5)

Kalimah “doa” ialah kalimah yang banyak sekali terdapat di dalam al-Quran dan mempunyai pengertian yang banyak pula. Mengikut pengertian ulama’ “doa” itu bermakna permohonan, ibadah, memuji, percakapan, meminta pertolongan dan sebagainya sesuai dengan tujuan susunan kalimah yang’ diucapkan.

Sabda Rasulullah s.a.w.


“Doa” itu adalah ibadah. .:(Riwayat Ahmad)


ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ


Firman Allah S.W.T

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada inereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka): Aku perkenankanpermohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku maka hendaklah mereka menyebut suruhan-Ku (dengan mematuhi perintah-Ku), dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul.”   (al- Baqarah ayat 186)

Berdoa Merupakan Perintah Allah

Sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-Quran, Firman Allah:ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ


Maksudnya:

“Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, menyerulah Ia kepada Kami (dalam segala keadaan), sama ada Ia sedar, berbaring atau duduk ataupun berdiri; dan manakala Kami hap uskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada Kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya (sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu)” .(Surah Yunus ayat 12)

Berdoa bukanlah sekadar hanya menyampaikan permohonan dan keinginan yang terkandung di dalam hati ke hadrat Ilahi, tetapi berdoa itu merupakan perintah Allah, juga suatu ibadah rohaniah. Doa ialah suatu media yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya dan merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah S.W.T. Oleh kerana itu tidaklah layak kita menghadapkan “doa”. kepada selain daripada Allah, hal ini telah dinyatakan oleh Allah S.W.T. di dalam firmannya:


ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ


“Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah atau memuja yang lain dan Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudanat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dan orang-orang yang berlaku zalim (terhadap din sendiri dengan perbuatan syfrik itu) .”   (Surah Yunus ayat 106)

Doa ialah suatu media yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya dan merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah S. W. T. Oleh kerana itu tidaklah layak kita menghadapkan “doa” kepada selain daripada Allah.

Akan tetapi sebahagian manusia telah lupa tentang kedudukan “doa” sebagai otak ibadah. Oleh itu tidak hairanlah rainai di antara manusia te!ah sesat mengharapkan doa kepada se!ain daripada Allah bagi keperluan hajat yang di luar kemampuan mereka sendiri. Mereka memohon dengan melakukan pemujaan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat dan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali serta mempunyai kelebihan dan sebagainya Kepercayaan kepada kuasa-kuasa kesaktian melalui amalan-amalan ilmu kebatinan juga tennasuk kepercayaan terhadap dukun-dukun atau bomoh-bomoh yang mendakwa mendapat ilmu kedukunan daripada mimpi-mimpi ataupun orang-orang halus mela!ui amalan cara menurun dan sebagainya, ilmu-ilmu yang seperti mi bukan berasal dad ilmu Islam. Orang-orang Islam hendaklah menjauhinya daripada terjebak atau tertipu dengan penye!ewengan aqidah daripada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk kepentingan diii dan sebagainya.

Doa Nabi-nabi dan Rasul-rasul

Di dalam al-Quran dan hadith Rasulullah s.a.w terdapat banyak keterangan ayat-ayat yang menyuruh supaya manusia berdoa kepada Allah S.W.T.

Dengan demikian nyatalah bahawa berdoa itu merupakan perintah agama dad Allah S.W.1’. ianya juga merupakan suatu ibadah, malah berbagai-bagai doa yang pernah diucapkan oleh para nabi dan rasul di kala mereka menghadapi situasi dan masalah dapat dilihat dalam al-Quran, firman Allah seperti berikut:


ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

Maksudnya:

“Dan di antana mereka pu/a ada yang (berdoa dengan) benkata: “Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dun/a dan kebaikan di akhinat, dan peliharalah kami dan azab neraka.” (Surah al-Baqarah ayat 201)

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ


ﮟ ﮠ ﮡ

Dan apabi/a meneka (yang ben/man itu) ke/uar menentang Jalud dan tentenanya, mereka berdoa dengan benkata: “Wahai Tuhan kami limpahkanlah sabar kepada kami, dan teguhkanlah tapak pendinian kami, serta menangkanlah ka.mi tenhadap kaum yang kafir.”

(Surah “Al-Bakarah” Ayat 205)

Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bendoa dengan benkata: “Wahai Tuhankujadikan/ah (Negeni Mekah) mi, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah nezeki dan benbagal jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka, Allah benfirman:


ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

“(Penmohonan itu diterima) tetapi sesiapa yang kufun dan ingkar maka Aku akan ben juga Ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementana (di dun/a), kemudian Aku memaksanya (dengan menghenetkannya) keazab nenaka dan (itu/ah) sebunuk-bunuk tempat kembali.” (Surah al-Baqarah ayat 126)

Rasulullah Mengajar Kita Berdoa

Jika kita melihat kepada sunnah Rasulullah s.a.w., maka setiap detik dalam kehidupan kita setiap had bermula dad waktu pagi hinggalah kepada waktu petang seterusnya dad malam sampai kepada subuh Rasulullah s.a.w. telah mengajar kita bagaimana cara-cara untuk berdoa serta diamailcan dengan memberikan tontonan doa-doa yang hams dibaca oleh umatnya seperti doa hendak tidur, doa hendak makan, doa untuk mandi, doa ketika mengenakan pakaian, doa keluar rumah dan masuk rumah, doa ketika di atas kenderaan, doa ketika ditimpa musibah, doa apabila mendapat sesuatu kebaikan malah masuk dan keluar tandas pun ada doanya.

Kekuatan Jiwa

Jika dinilai dan aspek psikologi berdoa itu mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan kejiwaan. Berdoa membuatkan jiwa kita kuat dan tenteram, menambahkan semangat berjuang (al-jihad) dan memberikan penghargaan kepada manusia yang berdoa itu.

Pengaruh doa amat luas sekali, di mana berdoa itulah yang mendorong manusia untuk mencapai suatu cita-citanya, mengatasi segala macam aneka bentuk kesulitan yang merintangi di jalan kehidupan yang dilaluinya.

Kata-kata doa yang diucapkan dan lubuk hati dengan penuh kusyuk yang hanya dipohonkan (ditujukan) ke hadrat Allah Yang Maha Kuasa akan dikabulkan oleh Allah S.W.T. dan aspek   piikutogi berdoa itu mempunyat pengaruh yang amat besar terhadap perkemban kejiwaan. Berdoa menbuatkan jiwa kita kuat dan tenteram, menambahkan semangat berjuang (al-jihad) dan memberikan penghargaan kepada manusia yang berdoa itu.

Doa diibaratkan sebagai radio aktif yang mengandungi sumber kuasa (tenaga) yang bercahaya dan membangunkan. Di dalam din manusia apabila ia sedang berdoa bererti manusia itu berusaha untuk menambahkan tenaganya yang terbatas dengan jalan kembali kepada “Sumber Tenaga” yang tidak ada batasnya itu.

Apabila manusia berdoa maka manusia berhubung dengan tenaga penggerak yang menggerakkan alam semesta, manusia berdoa supaya sebahagian daripada kekuatan itu dicurahkan untuk keperluan manusia.

Memohon Harapan

Berdoa ialah jalan mengatasi kekurangan manusia kerana berdoa ialah “Memohon kepada ‘Allah” untuk menyampaikan hajat kita disamping usaha yang bersungguh-sungguh, Insya-Allah apa yang kita pohon akan dikabulkan Allah S.W.T.

Doa seperti itu, ialah kepercayaan yang sangat teguh serta harapan yang sangat dalam, bahawa Allah akan menjauhkan segala halangan yang mendalangi tercapainya maksud kita dan hanya Allah dapat memberikan petunjuk tentang sebab-sebab yang nyata dan tersembunyi yang tidak jelas kelihatan oleh kita.

…..berdoa merupakan fitrah manusia ianya ialah satu hajat rohaniah yang daperlukan dalam kehidupan manasia itu sendiri…..

Dengan demikian dalam kalimah doa itu tersimpan berjuta-juta kekuatan rohaniah yang membangunkan, setiap manusia itu mempunyai tujuan pokok dalam kehidupannya yang mengarahkan seluruh fikirannya membimbing seluruh perbuatan dan harapannya di samping berusaha sclama sebab dan helah masih dapat kita usahakan.

Islam datang untuk memperbaiki akhlak dan jiwa manusia serta mengangkatkan kesempurnaan yang mungkin baginya, Islam menjelaskan tujuan akhir kepada manusia sehingga manusia bergerak menuju cita-citanya yang luhur.

Doa Merupakan Fitrah Manusia

Doa yang kita maksudkan di sini ialah permohonan atau permintaan iaitu permohonan seseorang hamba kepada Tuhannya, Allah Yang Maha Pencipta. Pada hakikatnya doa itu adalah percakapan seseorang individu atau jemaah yang dihadapkan kepada Allah S.W.T.

Berdoa merupakan fitrah manusia, ianya ialah satu hajat rohaniah yang diperlukan dalam kehidupan manusia itu sendiri, lebihlebih lagi ketika ditimpa musibah kesulitan dan lain-lain, tetapi bukanlah bererti berdoa itu hanya waktu ditimpa kesulitan atau kesusahan sahaja, bahkan hendaklah sentiasa diucapkan baik waktu susah mahupun di waktu senang ibarat aliran darah yang mengalir dan denyutan nadi yang menggerakkan seluruh tubuh badan kita. Allah sangat-sangat mencela sikap manusia yang berdoa kepadanya di kala ia mendapat kesusahan sahaja, tetapi apabila keadaannya menjadi senang, jangankan hendak berdoa malah terus melupakan Allah S.W.T. yang telah mengumiakan nikmat-nikmat yang banyak.

Oleh yang demikian marilah kita bersamasama berdoa dan carilah atau bacailah doadoa yang al-Ma’thurat yang diamalkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya, telah disusun khusus oleh ulama’-ulama’ seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab al-Azkar yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Ibadak sembahyang membimbing akhlak manusia supaya sentiasa mengingati Allah – Gambar hiasan.

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

“Dan ingatlah Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepada-Ku. Aku tidak sekah-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada-Ku” (az-Zaariyat ayat 56 – 57)

Disunting Dan Disusun Oleh: Lokman Mohd Hashim
Sumber: islam2u.com

Advertisements

 
%d bloggers like this: